Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou MK/A/2021/188372-03/II/MIN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ, Trieda SNP 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konani pre líniovú stavbu : "V222, V473-Košice: ES Západ-Čičky-Kopa-zriadenie VN".

Vyvesené: 22.09.2021

Zvesené: 08.10.2021