Oznámenie MK/A/202309109-11/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania „V303 - Košice – Komenského – Zriadenie VN, DTS, NN pri SPŠE, ul. Košice.“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2778/1, 2778/11, 2731/1, 2778/19, 8130/1, 8130/7, 8325/1, 8309/15, 8309/7, 8318/2, 8318/1, 8309/10, 2885/4 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 5.9.2023

Zvesené: 20.09.2023