Mestské zastupiteľstvo: XXI. zasadnutie

Program

 

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. júna 2018 (pondelok) od 8.00 hod. 
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie


1.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Predkladá: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta

2.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XX. zasadnutí MZ dňa 16.04.2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

3.
Petícia – nesúhlas občanov s realizáciou investičného zámeru – výstavbou novostavby bytového domu „Bernolákova 24 Košice“
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

4.
Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

5.
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

6.
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pre projekt zlepšenia infraštruktúry v Priemyselnom parku Košice - Pereš medzi Mestom Košice a spoločnosťou MH Invest II, s.r.o., Bratislava 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

7.
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

8.
Zadanie pre Územný plán zóny: Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

9.
Zadanie pre Územný plán zóny: Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

10.
Zadanie pre Územný plán zóny: Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor I
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

11.
Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice - Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (pravidlá prenajímania sociálnych bytov)
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

12.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

13.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

14.
Záverečný účet mesta Košice za rok 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

15.
Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o zrušení verejného obstarávania a zámer mesta Košice uskutočniť nové verejné obstarávanie na predmet zákazky - Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

16.
Zmena stanov spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. a schválenie kontrolóra športovej organizácie
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

17.
Správa o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR, opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a plnenie opatrení
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18.
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode zo XX. zasadnutia MZ dňa 16.04.2018 - Usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19.
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20.
Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21.
Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22.
Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23.
Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže, Založenie a vznik neziskovej organizácie
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Prenájom veľkej telocvične v objekte Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z., Werferova 3, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Prenájom nebytového priestoru v objekte bývalej ZŠ Poľná 1 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26.
Predĺženie nájmu nehnuteľného majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli bývalej MŠ Petzvalova 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27.
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Belehradská 6, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – VN rozvádzač v areáli Kasární Kulturpark
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.
Prenájom časti pozemku parc. č. 1604/2 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stabilizácie a odvodnenia svahu – Benadova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.
Prenájom častí pozemkov parc. č. 3144 a 1656/226 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby Adlerova – parkovisko, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.
Dlhodobý prenájom časti pozemkov pre MČ Košice – Luník IX na vybudovanie detského ihriska za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupových komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a parkovísk v rámci stavby: Bytový dom Floriánska ulica, Košice, pre FLORIÁNSKA ROYAL s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.
Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.
Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy Zoologickej záhrady Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.
Zverenie nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš do správy MČ Košice - Pereš
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.
Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Myslava v lokalite pri Klimkovičovej ulici do správy Mestskej časti Košice - Myslava 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.
Zverenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Poľov do správy MČ Košice - Poľov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.
Zverenie nehnuteľnosti – komunikácie Kapustná do správy MČ Košice – Barca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.
Zverenie pozemkov v lokalite ulice Benadova, k. ú. Furča, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.
Zverenie majetku mesta Košice „ Areál DMS, Rastislavova 79, administratívna budova (AB1) - TZ - EÚ fondy“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.
Zámena pozemkov v k. ú. Šaca medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Západ z dôvodu hodného osobitného zreteľa s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.
Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. J. S. za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, Kostoľany nad Hornádom a Malá Vieska z dôvodu hodného osobit. zreteľa za účelom majetkovopráv. usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.
Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a P. S. bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.
Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina a Kostoľany nad Hornádom vo vlastníctve SR - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. za pozemky v k. ú. Ružín a Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného oso. zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.
Zámena pozemkov v k. ú. K. N. Ves so spol. SevenEleven s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.
Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou dobrovoľnej dražby v k. ú. Letná na Bocatiovej ulici
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Krásna na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - Tenisovej dvojhaly na Kostolianskej ceste v Košiciach v k. ú. Severné mesto formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností - Hlavná 47 v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. Ing. J. M., CSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre P. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny s MUDr. A. Ch. a Mgr. K. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Ing. M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59.
Prevod nehnuteľností – bytov v bytovom dome Krčméryho 13, 15 a pozemku pod bytovým domom v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60.
Prevod nehnuteľností – obytných domov na Podjavorinskej 10 a 12 a pozemkov pod uvedenými obytnými domami v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. MUDr. M. Š., CSc. a manželku MUDr. I. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62.
Prevod pozemku v k. ú. Lorinčík pre D. E. a J. E. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63.
Prevod častí pozemku v k. ú. Terasa do bezpodielového vlastníctva MUDr. T. P. a manželky MUDr. Z. P. a vlastníctva Ing. E. K., MBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64.
Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Agentúru GES spol. s r. o. dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65.
Prevod pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre I. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66.
Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre na M. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom R. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Š. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Ľ. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Hlavná č. 47 
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

71.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu I. T. „COMEX“ v dome na ul. Hlavná č. 55, Kováčska č. 16
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

72.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu STOP RAT s.r.o. v dome na ul. Jarná č. 25
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

73.
Predaj voľného nebytového priestoru č. 1-3 pre vlastníka bytu Ing. G. T., CSc. PhD. v dome na ul. Hlavná 55, Kováčska 16
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

74.
Interpelácie poslancov MZ

75.
Dopyty poslancov MZ

76.
Rôzne

77.
Záver

JUDr. Martin PETRUŠKO
námestník primátora mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodom programu č. 7, 14 a 22 je možné požadované materiály stiahnuť tu:  Bod č.7Bod č.14 a Bod č.22