Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
42/2020 08.10.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Rámcová dohoda
8/2012 07.03.2012 Základná škola, Tomášikova 31, Košice 191.85€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252012012
57/2013 31.07.2013 Bontonfilm a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná zmluva k ich užívaniu
21/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Dohoda o zrušní zmluvy č. 28/2013
13/2018 05.04.2018 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
80/2013 08.11.2013 ASANARATES s.r.o. 945.00€ Zmluva o dielo č. 80/2013
55/2015 12.11.2015 Mesto Košice 15.58€ Rozhodnutie - zmena výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o. Nájomná zmluva
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
41/2017 15.05.2017 JUDr. Richard Šmída Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
42/2017 15.05.2017 MVDr. Branislav Gajdoš Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
17/2021 26.02.2021 SPRAVIS s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov v roku 2021
17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 999.60€ Zmluva o dielo
47/2012 21.09.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
47 / 2014 19.08.2014 Občianske združenie K-art 200.00€ Zmluva
66/2016 19.12.2016 BL technics, s.r.o. Kúpna zmluva č.2112/2016

Stránky