ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Ing. Matilda Duditšová
Cena: 
1 300.00€
Číslo dokladu: 
15/2014

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy:
a/ audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 v súlade so zákonom č.540/2007  
   Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení   
   zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  a ostatnými
   právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2013,
b/ audit súladu výročnej správy za rok 2013 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002
   Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.