Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca)
Cena: 
310.00€
Číslo dokladu: 
16/2012

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 16/2012 uzavretá podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o., Svätoplukova 4, 040 01 Košice (nájomca).

Predmetom zmluvy je prenechanie nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte bývalých Detských jaslí, Gerlachovská 10 v Košiciach:
a)     3 miestnosti na prízemí v severnej časti Budovy o celkovej výmere 33,5 m2
b)    chodbu o a sprchu na prízemí v severnej časti Budovy o celkovej výmere 27,7 m2
a tiež
c)    nespevnenú časť pozemku na parcele č. 7264 pri vstupe do objektu o výmere cca 50 m2
 
Nájom je dohodnutý na dobu určitú do 31.08.2012.