Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Základná škola Hroncová 23
Cena: 
232.77€
Číslo dokladu: 
76/2013
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to tri triedy č. 1,3,4, chodba a sociálne zariadenie, nachádzajúce sa v budove na prízemí Základnej školy Hroncova 23 Košice, stavba so súpisným číslom III.22, na parcele č. 2530, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Severné mesto, okres Košice I, obec Košice – Sever a je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 14039.
Prílohy: