Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
BAZZART občianske združenie
Číslo dokladu: 
56/2012

1. Predmetom tejto Zmluvy o spolupráci (ďalej len Zmluva) je stanovenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich a súvisiacich s realizáciou projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ (ďalej len projekt).
2. Cieľom spolupráce je podporiť pedagogický proces základných škôl v MČ Košice – Sever, vytvorením priestoru zážitkového učenia „Praveká jaskyňa na Severe“ s čo najväčším využitím skúseností a tiež ľudských, materiálnych a finančných zdrojov občianskeho združenia BAZZART.