Zmluva o dielo č. 96/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Vladimír KOVALČIN - LEGO
Cena: 
6 996.06€
Číslo dokladu: 
96/2013

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok a v rozsahu uvedenom vo Výzve na účasť vo výberovom konaní na predmet obstarávania Rekonštrukcia suterénu objektu Denné centrum, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice a dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa stavebné, kúrenárske, vodoinštalačné a elektromontážne práce v objekte Denné centrum, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice , v rozsahu tak ako je uvedený Prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a ktorá bola predložená zhotoviteľom vo výberovom konaní (ďalej len dielo).