Zmluva o dielo č. 61_2013 Inžinierske stavby, a.s._ihrisko Letná

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Inžinierske stavby, a. s.
Cena: 
4 995.47€
Číslo dokladu: 
61/2013
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Oprava povrchu športového ihriska na Letnej ulici 29 - 43“ v zmysle podkladov poskytnutých Objednávateľom a v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet stavby), ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.