Zmluva č. 2014000609 o zverení majetku mesta do správy

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Číslo dokladu: 
9/2014

Predmetom zmluvy je zverenie nehnuteľného majetku Mesta Košice uvedeného v ČI. III. tejto zmluvy do správy v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 919 zo dňa 10.02.2014.

Zmluva bola zverejnená na www.kosice.sk dňa 24.03.2014

http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=31938443

Prílohy: