Zmluva č. 2013000515 o poskytnutí finančného príspevku 22_2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
57 600.00€
Číslo dokladu: 
22/2013

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
pri poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení
sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný
príspevok“) zo strany mesta za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych
služieb v zariadení sociálnych služieb verejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý
neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu
v zariadení sociálnych služieb, ktorým je zariadenie opatrovateľskej služby. Zmluvné
strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to od účinnosti zmluvy do 31. marca
rozpočtového roka nasledujúceho

 

Zverejnené na webe mesta Košice:

http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=25866164