Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní zriadenia plochy pre voľný výbeh psov v MČ Košice – Sever, parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena: 
12 389.60€
Číslo dokladu: 
98/2013
Zmluvné strany deklarujú spoločný záujem na vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti na realizácii stavby „ Zriadenie plochy pre voľný výbeh psov“ na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, parcela č 2871/1 k.ú. Severné mesto, zapísanom na LV č. 11620 (ďalej len stavba), v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je SMsZ v Košiciach.