PRíKAZNÁ ZMLUVA - Slovenské centrum obstarávania - stravné lístky 60/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Slovenské centrum obstarávania
Číslo dokladu: 
60/2012

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností (ďalej len "príkaz") príkazníkom pre príkazcu a to
najneskór do dohodnutého termínu 31. 1. 2012:
1/ analýza, návrh know-how, metodiky a kritérií pre realizáciu a vyhodnotenie verejného obstarávania a stanovenie
ceny, návrh vecnej podstaty Rámcovej dohody
2/ kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania (CVO) na dodávatel'a stravných lístkov
a zabezpečenia distribučných služieb
3/ realizácia expertnej elektronickej aukcie v rámci tohto obstarávania, vydanie záverečných protokolov.