NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2012001717

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
1.00€
Číslo dokladu: 
39/2012

Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti pozemkov. Časť pare. č. 2854/1 o výmere 380 m2, časť pare. č. 2853/1 o výmere 330 m2 a pare. č. 2853/2 o výmere 80 m2 v k.ú. Severné mesto vedené ako ostatná plocha, zapísané na L V č. 11620. Prenajatá výmera spolu je 790 m2.

Zverejnené na stránke mesta Košice : 6. 8. 2012

http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=22631722

Prílohy: