Nájomná zmluva 43/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
300.00€
Číslo dokladu: 
43/2013
Predmetom zmluvy je nájom areálu Amfiteátra, ktorý je výlučným vlastníctvom prenajímateľa, a ktorý bol súčasťou investície realizovanej v rámci Regionálneho operačného programu (ďalej len „ROP“) na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastúpeným Ministerstvom kultúry SR a Mestom Košice č. Z2217012000901 zo dňa 09.03.2012 na projekt „Amfiteáter – multifunkčná hala“.