DOHODA O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
APS ALKON, a.s.
Číslo dokladu: 
48/2012

3.3. Prevádzkové náklady a dodávateľmi médií účtovanú spotrebu el. energie a vody odobratú v odbernom mieste na ul. Festivalové námestie č. 2 v Košiciach uhradí MČ Sever s tým, že pomernú časť spotreby zistenej podružnými meračmi v zmysle bodu 3.1. bude MČ Košice-Sever refakturovať spoločnosti APS ALKON po ukončení odberu, t.j. po ukončení prác na diele (čl. II.). Lehota splatnosti refakturácie spotreby je stranami dohodnutá na 10 dní po doručení príslušnej faktúry, ktorej prílohou bude overiteľný spôsob výpočtu refakturovaných nákladov na spotrebu el. energie a vody. Pre prípad omeškania s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.