Dohoda o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Číslo dokladu: 
22/2012

Dohoda o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Mestskou časťou Košice - Sever. Zmluvné strany sa dohodli, že MČ Košice - Sever preverezme pomôcku - schodiskovú sedačku od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Zariadenie opatrovateľskej služby. Interné číslo dohody 22/2012.