DOHODA o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákon ov v znení neskorších predpisov

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Číslo dokladu: 
20/2012
MČ Košice - Sever zastúpená starostom Mariánom Gajom a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, zastúpený riaditel'kou Mgr. Beátou Horváthovou sa dohodli, že MČ Košice - Sever zastúpená starostom Mariánom Gajom prevezme pomócku - pásový schodolez model T09 ROBY od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Zariadenie opatrovatel'skej služby, Ťahanovské riadky Č. 91, 040 01 Košice.
Prílohy: