Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Realita s.r.o.
Cena: 
670.00€
Číslo dokladu: 
38/2012
Objem prác, ktoré zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa naviac oproti pôvodnému dohodnutému rozsahu dohodnutému Zmluvou (Príloha č. 1 k zmluve) je uvedený v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.