Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Číslo dokladu: 
110/2013
Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy o poskytovaní stravovania pre dôchodcov ( ďalej len Zmluva) uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka zo dňa 26. marca 2013 sa predlžuje do 31.12.2014.