XXXIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 7. mája 2014

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia druhej vety § 12 ods. 1 v spojení s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXXIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

12.  mája  2014  (pondelok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Pripojenie sa k výzve mesta Kremnica a občianskych združení predsedovi vlády SR proti ťažbe rádioaktívnych nerastov a zlata kyanidovou metódou

5.     Záver

 

„podpísané“

Marián Gaj

 starosta