XXX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Doplnená príloha, zoznam dotácii k bodu č. 11 Schválenie dotácií pre žiadateľov v zmysle VZN MČ Košice – Sever č. 42/2004 o poskytovaní finančných darov, výpomocí a dotácií v znení neskorších zmien.

Košice, 11. decembra 2013

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXX.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

18.  decembra  2013  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení MZ

6.     Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 13.9.2013 do 11.12.2013

7.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice - Sever na 1. polrok roku 2014

8.     Informácia o čerpaní Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013 k 30.11.2013

9.     Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013

10.  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014

11.  Schválenie dotácií pre žiadateľov v zmysle VZN MČ Košice – Sever č. 42/2004 o poskytovaní finančných darov, výpomocí a dotácií v znení neskorších zmien

12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever

13.  Voľba prísediacich OS KE I na volebné obdobie 2014 – 2017

14.  Schválenie návrhu na verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora mesta“

15.  Optimalizácia počtu mestských častí v meste Košice - informácia

16.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

17.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

18.  Interpelácie a dopyty poslancov

19.  Rôzne

20.  Záver

 

       „podpísané“

Marián Gaj

starosta