XXI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 30. januára 2013

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

7. februára 2013 (štvrtok)  o 15.00 hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Informácia o poverení zástupcu starostu MČ Košice - Sever

5.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

6.     Správa o plnení uznesení MZ

7.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 4.10.2012 do 31.1.2013

8.     Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice - Sever

9.     Prerokovanie platu starostu MČ Košice – Sever na rok 2013

10.  Prioritné aktivity MČ Košice – Sever na rok 2013

11.  Programový rozpočet  MČ Košice – Sever na rok 2013 – informácia

12.  Prevádzka Senior domu v roku 2013

13.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever (software)

14.  Hokejové mestečko Košice - Sever 2013

15.  Návrh na založenie neziskovej organizácie Košice – Sever, n. o.

16.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

17.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

18.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady MČ Košice – Sever na rok 2013

19.  Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na rok 2013

20.  Harmonogram poslaneckých dní poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na rok 2013

21.  Interpelácie a dopyty poslancov

22.  Rôzne

23.  Záver

 

"podpísané"

Marián Gaj

starosta