XVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva - pokračovanie

Košice, 16. októbra 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

pokračovanie XVIII.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

24. októbra 2012 (streda)  o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

v zmysle čl. V. bod 6. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever na prerokovanie nasledujúcich zostávajúcich bodov schváleného programu:

12.  Informácia o prevádzke Senior domu a jeho využitie

13.  Rôzne

·         Informácia o znížení maximálnej povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste

·         Informácia o Pošte č. 9 na Podhradovej

·         Informácia o zmene názvu Námestia nádeje

·         Informácia o činnosti ZOS a OS

·         Informácia o pripravovaných všeobecne záväzných nariadeniach MČ Košice – Sever

·         Informácia o prevádzke golfového ihriska

14.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

15.  Interpelácie a dopyty poslancov

16.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

17.  Východiská Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013

18.  Výberové konanie na výber dodávateľa na vybudovanie  štruktúrovanej kabeláže a poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb

19.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever (software)

20.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever

21.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

22.  Záver

 

Marián Gaj

starosta

Poznámka: Materiály boli zverejnené k pôvodne zvolanému XVIII. rokovaniu Miestneho zastupiteľstva - TU.