XVIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Doplnená príloha k bodu 9. Prehľad čerpania Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.09.2012

Košice, 4. októbra 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XVIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

11. októbra 2012 (štvrtok)  o 14.00 hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení MZ

6.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky

7.     Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas

        poslaneckých dní do poslaneckej knihy

8.     Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2012

9.     Prehľad čerpania Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.09.2012 

10.  Informácia o 2. rozpočtovom opatrení, ktorým sa mení Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Sever na

        rok 2012

11.  Návrh na 4. zmenu Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2012

12.  Východiská Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013

13.  Výberové konanie na výber dodávateľa na vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a poskytnutie

        telekomunikačných a dátových služieb

14.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever (software)

15.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a revitalizácie detských

        ihrísk v MČ Košice – Sever

16.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

17.  Prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu MiZ č. 90/2012 z 30.05.2012

18.  Rôzne

·            Informácia o znížení maximálnej povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste

·            Informácia o Pošte č. 9 na Podhradovej

·            Informácia o zmene názvu Námestia nádeje

·            Informácia o činnosti ZOS a OS

·            Informácia o prevádzke Senior domu

·            Informácia o pripravovaných všeobecne záväzných nariadeniach MČ Košice – Sever

19.  Interpelácie a dopyty poslancov

20.  Záver

Marián Gaj

starosta

Informácia:

Prehľad čerpania rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.09.2012 (bod č. 8) bude doplnený v pondelok dňa 8.10.2012. - v samostatnej prílohe.