VIII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 13. septembra 2011

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

VIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

22. septembra 2011 (štvrtok)  o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení

6.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 22.6.2011 do 13.9.2011

7.     Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 30 „Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príležitostné trhy“

8.     Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice - Sever

9.     Doplnenie komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

10.  Koncepcia poslaneckých dní, schválenie harmonogramu na 2. polrok roku 2011

11.  Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever k 30.6.2011

12.  Informácia finančnej komisie o čerpaní finančných prostriedkov

13.  Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska 1 – informácia prednostu MÚ podľa Uznesenia č. 46/2011

14.  Interpelácie a dopyty poslancov

15.  Rôzne

16.  Záver

 

Marián Gaj

starosta