Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov takto:

rozhodlo

podľa § 39, § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

"6 B.J.Kalvária, Košice" SO 11 - Úprava distribučnej TS č. 13 - Detvianska , SO 12 - Rozšírenie NN e. siete, SO 13 - prípojka NN a SO 14 - Odberné el. zariadenie na uliciach Stará spišská cesta a Krupinská na pozemkoch parcelné čísla 1035/39,1035/41, 1035/44, 8304/7,8076/7,8076/20,8361/9 a 8361/30 v katastrálnom území Severné mesto (evidovaných v registri "C") a pozemku parcelné číslo 11532/12 v katastrálnom území Severné mesto ) evidovanom v registri "E"), tak, ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, košice.