Uzávierka miestnych komunikácií v MČ Košice - Sever počas 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií POVOĽUJE žiadateľovi Maratónskemu klubu v Košiciach uzávierku miestnych komunikácií, a to nasledovne: 

03.10.2021- v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude zabezpečená trať pretekov 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru týkajúcich sa ulíc v našej MČ: 

- Hlavná ulica, Nám. Maratónu mieru, Komenského, križovatka Komenského - Hlinkova, spojnica k parku na Aničke, prístupová komunikácia k reštaurácií Ryba, komunikácia k tenisovým kurtom, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova dolná, Protifašistických bojovníkov, Jantárová, južná trieda, Holubyho, Rastislavova, Moyzesova, Československej armády, Watsonova. Uzávierka a obchádzka bude regulovaná priamo na mieste príslušníkmi Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach.

Výnimky:

pre MHD- povolený vjazd:

cez trať MMM v križovatke Kostolianska cesta - Národná trieda - Vodárenská - cesta Pod Hradovou (obojsmerne)

- cez Hlinkovu ulicu v úseku od Vodárenskej po Národnú triedu - južná polovica (obojsmerne)

- cez Národnú triedu v úseku od Vodárenskej po Hlinkovu - celá komunikácia (obojsmerne)

- cez trať MMM v križovatke Hlinkova - Národná trieda (obojsmerne)

- cez Gorkého ulicu - východná polovica (len v smere od Štefánikovej na Národnú triedu)

- cez Watsonovu ulicu v úseku od Komenského po Hurbanovu - len jeden jazdný pruh na severnej strane (len v danom smere)

Obchádzkové trasy:

- prepojenie štátnej cesty II/547 a štátnej cesty I/50 smer Rožňava je jeden jazdný pruh po ulici Havlíčkovej, Hurbanova, druhý jazdný pruh po Urbanovej, Watsonovej západná strana, oba jazdné pruhy po Watsonovej - západná strana úseku od Hurbanovej ulici po Festivalové námestie, Trieda SNP, Popradská.

- Vodárenská - jeden jazdný pruh v smere na Podhradovú.

- Podhradová - ulica Cesta pod Hradovou - Kavečianska cesta - ul. Za štadiónom - (obchádzka obojsmerne).

- z Palackého ulice prístup cez železničnú stanicu cez Svätoplukovu ul. - Alvinczyho - Slovenskej jednoty - Alešovo nábrežie - Odborárska - Študentská - výjazd na Hlinkovu ulicu smer Prešov.