Stravovanie dôchodcov - Príspevky Mesta Košice a Mestskej časti Košice – Sever na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 11.12.2017, Uznesením č. 974, Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018 – 2020, v rámci ktorého bol schválený finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu na rok 2018 pre mestské časti a Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na svojom rokovaní dňa 13.12.2017, schválilo Uznesením č. 266/2017 príspevky na stravovanie takto:

Výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku:

Výška priznaného dôchodku

Výška príspevku mesta Košice

Výška príspevku MČ Ke - Sever

Cena stravného lístka po uplatnení príspevku

do 300,00 €

0,83€

0,17 €

1,50€

od 300,01 € - do  400,00 €

0,66€

0,14 €

1,70€

Viac ako 400,01 €

0€

0,00 €

2,50€

Príspevky sa poskytujú na oddelení sociálnych vecí na základe predloženého Rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a platné sú jeden rok. Žiadatelia, ktorí si dali žiadosť, budú mať príspevok MČ  priznaný automaticky.

Kontakt:

MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, prízemie, oddelenie sociálnych vecí, č. dverí 006

Mgr. Lenka Zrníková – odborný referent oddelenia sociálnych vecí

tel.č. 055/63 33 485

e-mail: lenka.zrnikova@košicesever.sk