Stavebné povolenie MK/A/2017/09605-06/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje líniovú stavbu "TEHO-Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul.Tolstého, Košice", parc.č. 4072/4, 4076/3, 8155,3042/18,3042/3,3041, kat.územie Severné mesto pre stavebníka Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, Košice.

Vyvesené: 03.07.2017

Zvesené: 18.07.2017