Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Košice – Sever, Čičky, 4 ZCH – NN“ na pozemkoch KN-E parcelné čísla 5216, 5215 v katastrálnom území Kamenné a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5643/1, 5643/12, 5643/27, 5643/26 v katastrálnom území Kamenné.

Vyvesené: 01.06.2023

Zvesené: 16.06.2023

Prílohy: