Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto rozhodlo o "Rozšírení optickej siete DELTA OnLine, spol.s r.o. v lokalite Košice -Sever" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto, Letná, Brody, Furča, Stredné Mesto tak ako je zakreslené v návrhu umiestnenia stavby. Viď príloha