Rozhodnutie MK/A/2023/12898-05/I/KUS - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Bytové domy s polyfunkciou, Študentská, Košice“, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4611/14 v katastrálnom území Severné Mesto (hlavná stavba) a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 8289, 4589/52, 4589/56, 4611/1, 4611/4, 4141/1 v katastrálnom území Severné Mesto (napojenie na dopravnú sieť a prípojky na jednotlivé inžinierske siete v území).

Vyvesené: 12.06.2023

Zvesené: 27.06.2023