Rozhodnutie MK/A/2022/16327-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezsoalavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o umiestnení stavby "Košice-Sever, lokalita ul. Slovenská, Slovenskej jednoty, Ťahanovské riadky - prekládka TSS, úprava NN a DP".

Vyvesené: 14.9.2022

Zvesené: 29.9.2022