Rozhodnutie k zmene Územného plánu HSA Košice, lokalita Tlačiarne

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaný strategický dokument " Územný plán Hospodársko- sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne"  sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.