Pre trhovníkov na Severe začali platiť nové podmienky predaja

Nové VZN č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území MČ Košice – Sever, ktoré schválili poslanci na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 19.12.2013, je od 9. januára 2014 účinné. Oproti predchádzajúcej úprave došlo okrem iného aj k diferenciácii výšky trhových poplatkov. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sú vyššie poplatky na trhovisku Merkúr, naopak na Mieri došlo k ich zníženiu.

Kým doteraz trhovníci za trhový stôl na deň platili na Mieri a na Merkúri rovnako - 3,50€, po novom platia na Merkúri o 50 centov viac a na Mieri o 50 centov menej.  „K úprave výšky poplatkov, došlo s prihliadnutím na dopyt o predajné miesta na trhoviskách pri OC Merkúr a OC Mier. Trvalo vyšší záujem o predajné miesta pri OC Merkúr, než je s ohľadom na obmedzenú priestorovú kapacitu trhoviska možné uspokojiť, bol dôvodom zvýšenia poplatkov na tomto trhovisku. Na trhovisku pri OC Mier je záujem o predaj nižší, preto je cieľom zníženia poplatkov motivovať predajcov k predaju na tomto trhovisku,“ zdôvodňuje Patrik Stavrovský, vedúci právneho oddelenia MÚ MČ Košice – Sever.

Schválené VZN prináša aj zriadenie nového sezónneho trhoviska na sídlisku Podhradová s uvažovanou kapacitou 6 predajných stolov. Predaj by sa mal začať od apríla 2014. Zámerom zriadenia tohto trhoviska je predovšetkým podporiť predaj domácich produktov a výrobkov. Z uvedeného dôvodu sú poplatky za predajné miesta pre drobnopestovateľov, chovateľov a domácich remeselných výrobcov stanovené už od 0,50 € na deň. Úplné nové znenie VZN č. 47 TU

Cieľom novej úpravy podmienok predaja na trhových miestach bolo tiež zvýšiť hygienu a kultúru predaja, regulovať sortiment predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ďalej tiež stanoviť pravidlá zásobovania a podrobnejšie precizovať oprávnenia správcu trhoviska.

Podľa novej právnej úpravy vyplývajúcej z poslednej novely zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach je obec oprávnená vydať povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste, ak predávajúci pri podaní žiadosti predloží doklad o pridelení daňového kódu elektrickej registračnej pokladnice s výnimkou osôb, ktoré nie sú povinné na evidenciu tržieb používať pokladnicu. V prípade, že obec vydá takéto povolenie, má po novom povinnosť informovať o tom finančné riaditeľstvo.

Miestny úrad MČ plánuje v tomto roku obnoviť trhovisko na Mieri v predpokladanom objemovom náklade cca 10.000 €. Zároveň plánuje aj opravy predajných zariadení na trhovisku Merkúr. Uvažované náklady na obnovu a opravu by mali byť kryté z príjmov za prenájom trhových miest, ktorých odhadovaná výška by sa mala v tomto roku pohybovať na úrovni okolo 35 tis. EUR.