Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 8.9.2023

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

 

dňa 08.09.2023 (piatok) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,  Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2023 
  3. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2023 (1. rozpočtové opatrenie)
  4. Rôzne
  5. Záver

S pozdravom

 

                                                                                                         Mgr. Matej Kundrát

                                                                                                   predseda komisie finančnej