Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 17.12.2021 (piatok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021 (4. rozpočtové opatrenie)
  3. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2022 – 2024   
  4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 55/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu MČ Košice – Sever
  5. Rôzne
  6. Záver

 

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda komisie finančnej