Pozvánka na VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

 

    V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

VI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

23.  septembra  2019  (pondelok)  o  15. 00  hod.        

 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace júl až september 2019
 7. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
 8. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2019
 9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019
 10. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 54/2019, ktorým sa mení VZN MČ Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom
 11. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 12. Interpelácie a dopyty poslancov
 13. Rôzne
 14. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                         Ing. František Ténai  v. r.
                                                                                                                    starosta

MATERIÁLY NÁJDETE TU!