Pozvánka na V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 18. septembra 2023 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným programom:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Správa o plnení uznesení z IV. zasadnutia MR

5. Informácia o príprave VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

6. Rôzne

7. Záver

 

Ing. František Ténai, MBA v. r. starosta