Pozvánka na Komisiu rozvoja

 

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

             Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                          

9.12.2019  /pondelok/ o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

 

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Informácia -  zrušenie výbehu pre psov na ul. Duklianskych obetí

4. Lúka detských hier /Bankov/ – žiadosť na MMK o úpravu predmetu zmluvy – odňatie zo správy

5. Trhovisko Cesta pod Hradovou – ukončenie zmluvy o zverení majetku mesta Košice do správy

6. Informácia o stavebných aktivitách v MČ – Sever

   -  Zmena stavby BD Slovenského 20

   -  ANTIK TELECOM prístavba k jestvujúcej budove na administratívne účely Call centrum

7. Rôzne

8. Záver

 

 

 

 

 

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie