Pozvánka na IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 20.3.2024

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever,

ktoré sa uskutoční

dňa 20. marca 2024 (streda) o 16.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Správa veliteľa Mestskej polície mesta Košice Stanica Sever o činnosti za rok 2023

5. Správa kontrolórky mestskej časti Košice-Sever o kontrolnej činnosti za rok 2023

6. Správa o výsledku kontroly vykonanej kontrolórkou mestskej časti Košice-Sever podľa §18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

7. Odborné stanovisko kontrolórky mestskej časti Košice-Sever k návrhu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na roky 2024 - 2026

8. Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na roky 2024 - 2026

9. Návrhy na udelenie ocenení osobnostiam v mestskej časti Košice-Sever

10. Informácia o grante: Poskytovanie opatrovateľskej služby mestskou časťou Košice-Sever

11. Informácia o stavebných aktivitách v mestskej časti Košice-Sever

12. Informácie k prípravám na voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu

13. Správa o činnosti starostu mestskej časti Košice-Sever za obdobie od 01.12.2023 do 29.02.2024

14. Interpelácie poslancov

15. Rôzne

16. Záver 

      

                          

                                                                                                                                     Ing. František Ténai, MBA

                                                                                                                                                  starosta

 

 

Prílohy: