Poslanci Severu slávnostne zakončili rok 2011

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever sa tento štvrtok stretli na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku. V príjemnej atmosfére zrekonštruovaného Senior domu na Severe sa okrem tradičných bodov programu zaoberali aj zhodnotením roku 2011.

Zastupiteľstvo tak vzalo na vedomie správu o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 14.9.2011 do 7.12.2011 (v prílohe), ktorá sa zaoberala aj kontrolou medzi verejnosťou úspešnými aktivitami Hokejové mestečko 2011 a Amfik uvádza. Rovnako schválili aj plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok roku 2012.

Návrh na I. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2011 však bohužiaľ opakovane nebol schválený, napriek odporúčaniu miestnej kontrolórky aj finančnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve. Ďalším dôležitým bodom programu bolo prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu č. 45/2011 zo VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, ktorý poslanci vzali svojim uznesením na vedomie. Posledným riadnym bodom zastupiteľstva bolo prerokovanie dodržania povinnosti podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V bode Rôzne sa otvorila aj aktuálna téma zatvorenia Pošty 9 na sídlisku Podhradová a možnosti riešenia tohto problému. Rovnako bola poslancom predložená správa o činnosti Senior domu od začiatku jeho nového fungovania. „Na tomto mieste by som chcel poďakovať pánu Göözovi. Od začiatku tohto roku, iba vďaka jeho aktivite, zavítali do Senior domu na Severe páni Szabados a Szirmai, známi košický hudobníci. Rovnako vďaka jeho iniciatíve sa  nám v spolupráci s konzulátom Maďarskej republiky podarilo otvoriť vôbec prvú výstavu Senior dome venovanú Ferenzovi Lisztovi. Tu sa však chcem poďakovať všetkým, či už seniorom, prednášajúcim, hlavne trpezlivému lektorovi počítačového kurzu, ale aj zamestnancom Miestneho úradu za všetko čo urobili, aby rozhýbali tento Senior dom. A ako sami poslanci okolo seba vidia, dnes je tu už tretia výstava túto jeseň a práve nám beží Medový týždeň“ hodnotil aktivity Senior domu starosta Marián Gaj.

Harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v roku 2012 bude zverejnený na internete ako aj úradných tabuliach. Všetky materiály z rokovania Miestneho zastupiteľstva si môžete stiahnuť TU.