X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 6. decembra 2011

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

X.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

15. decembra 2011 (štvrtok)  o 17.00 hod.

v priestoroch Denného centra na ul. Obrancov mieru č. 2 v Košiciach

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení a návrh na zrušenie uznesení

6.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 14.9.2011 do 7.12.2011

7.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok roku 2012

8.     Návrh na I. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2011

9.     Prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu č. 45/2011 zo VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

10.  Konanie vo veci porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

11.  Interpelácie a dopyty poslancov

12.  Rôzne

13.  Záver

 

 

Marián Gaj

starosta