Poslanci schválili rozpočet

Aj keď poslanci na rokovaní zastupiteľstva MČ Košice – Sever schválili rozpočet, ktorí sami navrhli, odobrili aj návrhy, ktoré úrad predniesol ako nevyhnutné. Z účtu zvláštnych prostriedkov vyčlenili takmer 23.000 eur, na súdny zmier v spore s bývalou zamestnankyňou MÚ. Mestská časť ich zaplatí v dvoch splátkach, 18.000 eur v tomto roku a 5.000 eur v roku 2014.

Havarijná situácia na niektorých nehnuteľnostiach, ktoré má Sever v správe, donútila úrad pripraviť návrh na revízie striech a ich opravy, aj na opravu niektorých komunikácií. Aj keď poslanci najprv nepovažovali situáciu  za potrebné riešiť, nakoniec návrh schválili a financie vyčlenili. Opraví sa strecha na budove úradu, na Gerlachovskej a doplnia sa kanalizačné vpuste na ulici Na Kalvárii.

Na Severe budú môcť na rekonštrukciu detských ihrísk prispieť aj občania. Poslanci totiž po roku schválili dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie detských ihrísk. Na základe výsledkov ankety medzi obyvateľmi na sídliskách na Severe boli pre účely tejto zbierky navrhnuté nasledovné lokality:

1. Národná trieda / Vodárenská,

2. ul. Boženy Němcovej – park Hroncova,

3. ul. Hlinkova 21-23,

4. Park Obrancov mieru – Park Duklianskych obetí,

5. ul. Gerlachovská

6. ul. Študentská

7. Horný Bankov

Každá lokalita bude mať v rámci zriadeného účtu pridelený vlastný variabilný symbol, čím bude zabezpečená adresnosť poskytovaných prostriedkov pre jednotlivé detské ihriská. Bližšie informácie sa už čoskoro dozviete na stránke mestskej časti.

Poslanci do rozpočtu zapracovali aj dotáciu Ministerstva kultúry SR /9.180 €/, ktorú MČ dostala na realizáciu projektu letného kina v Amfiteátri „Amfik uvádza...“. Z rozpočtu vyčlenili aj financie na opravu Detského ihriska na Polianskej ulici.