Ponuka voľného pracovného miesta - odborný referent právneho oddelenia

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- príprava, spracovanie zmlúv, ich centrálna evidencia a zverejňovanie
- vypracovanie a evidencia nájomných zmlúv
- spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov
- zastupovanie mestskej časti v konaniach pred súdmi o orgánmi verejnej moci
- v spolupráci s ostatnými oddeleniami zabezpečenie tvorby vnútroorganizačných predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a materiálov predkladaných na rokovanie miestneho zastupiteľstva
- spracovanie a evidencia žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
- evidencia a poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní sťažností a petícií
- vydávanie súhlasov, záväzných stanovísk a vyjadrení k podnikateľskej činnosti na území MČ
- spracovanie oznámení o uskutočnení verejných podujatí a zhromaždení na území MČ
organizačné zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov všetkých druhov volieb a referenda

Zamestnanecké výhody, benefity

podľa platnej kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Svoju žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov môžete zaslať na adresu:

Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, príp.
Email: info@kosicesever.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.7.2022 

Kontaktná osoba: Alena Pustaiová
Tel.: +421556324772
E-mail: alena.pustaiova@kosicesever.sk

https://www.profesia.sk/praca/mestska-cast-kosice-sever/O4382631