Oznámenie verejnou vyhláškou

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti Enepro, s.r.o. v súvislosti so stavbou "Košice-Kavečany-Nad strelnicou-úprava NN" týmto oznamujeme vlastníkom a užívateľom nehnuteľnosti vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Predpokladaný termín realizácie stavby je v roku 2024.

Vyvesené: 16.08.2023

Zvesené: 15.09.2023