Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu "Rekonštrukcia rodinného domu", na ulici Žľaby 1872/20, Košice.

Vyvesené: 27.12.2022

Zvesené: 11.01.2023

 

Prílohy: