Oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku - verejná vyhláška

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) oznamuje  začatie konania vo veci návrhu o zmene druhu pozemku, LV  č. 15613,  parcela registra „C“ KN č. 6953/130, kat. územie Severné Mesto, okres Košice I.

Vyvesené: 25.01.2023

Zvesené: 09.02.2023